» ورزشی » دستگاه ورزشی » دستگاه بدنسازی باشگاهی و خانگی » دستگاه بدنسازی تندر اسپرت
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دستگاه میز جلو بازو لاری

دستگاه میز جلو بازو لاری

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه مسگری دوطرفه

دستگاه مسگری دوطرفه

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه میز مدرج یا همه کاره

دستگاه میز مدرج یا همه کاره

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس پا خوابیده

دستگاه پرس پا خوابیده

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه هاگ پا اسکات

دستگاه هاگ پا اسکات

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه اسمیت ماشین

دستگاه اسمیت ماشین

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پارالل- بارفیکس - شکم فضایی

دستگاه پارالل- بارفیکس - شکم فضایی

19000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه تک دست (H)

دستگاه تک دست (H)

16000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه سوپر تی بار

دستگاه سوپر تی بار

19500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه میز فیله کمر

دستگاه میز فیله کمر

9500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا وزنه آزاد

دستگاه پشت پا وزنه آزاد

20500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا وزنه آزاد

دستگاه جلو پا وزنه آزاد

20500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه بالا سینه وزنه آزاد

دستگاه بالا سینه وزنه آزاد

20000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه سرشانه وزنه آزاد

دستگاه سرشانه وزنه آزاد

20000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد

دستگاه زیر بغل وزنه آزاد

22000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد

20000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه نیمکت تخت

دستگاه نیمکت تخت

5000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه میز پرس بالا سینه

دستگاه میز پرس بالا سینه

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه میز پرس سینه

دستگاه میز پرس سینه

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه راک وزنه

دستگاه راک وزنه

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه خرک هالتر

دستگاه خرک هالتر

6000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه میز زیر سینه

دستگاه میز زیر سینه

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه شکم

دستگاه شکم

41000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه فیله کمر

دستگاه فیله کمر

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه جلو بازو لاری

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه سرشانه

دستگاه سرشانه

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه (فلای)

دستگاه قفسه سینه (فلای)

41000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه ساق پا ایستاده

دستگاه ساق پا ایستاده

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه مولتی هیپ (سرینی)

دستگاه مولتی هیپ (سرینی)

41000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه داخل ران خیاطه

دستگاه داخل ران خیاطه

41000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا تسمه ای

دستگاه پشت پا تسمه ای

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا ماشین

دستگاه جلو پا ماشین

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه کراس اور (صلیب) چند منظوره

دستگاه کراس اور (صلیب) چند منظوره

61000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی صندلی ثابت

دستگاه قایقی صندلی ثابت

37000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه کشش زیر بغل و سیم کش از بالا

دستگاه کشش زیر بغل و سیم کش از بالا

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد