» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید » مرغ
دسته بندی ها
فیلترها
 • کاله
 • 202
 • پویا پروتئین
 • ب آ
 • بهین پروتئین
 • آرین
 • آوا پروتئین
 • کمتر از یک کیلو
 • یک کیلو و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
فیله مرغ

فیله مرغ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

108700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

263100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

230100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

پاچین مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

120400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

277600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

123200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

مغز ران بی‌پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

279700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویاپروتئین

239100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

114600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

105700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

جوجه ساده 900 گرمی پویا‌پروتئین

160600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

فیله مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

209500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

فیله سوخاری 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاچین مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

پاچین مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

شنیسل با آرد 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

جوجه چینی 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

بال و بازوی ساده 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

فیله مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق بدون پوست مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ساق بدون پوست مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

مغز ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

ران و سینه بی پوست 900 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 900گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ساق بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مغز ران مرغ 1800 گرمی پویا پروتئین

مغز ران مرغ 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران وسینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ران وسینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
وکیوم کبک مروارید

وکیوم کبک مروارید

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین

ساق مرغ بی پوست 1800 گرمی آرین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران و سینه بی پوست 1800 گرمی آرین

ران و سینه بی پوست 1800 گرمی آرین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جوجه کباب بی‌استخوان زعفرانی 900 گرمی آرین

جوجه کباب بی‌استخوان زعفرانی 900 گرمی آرین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شنیسل مرغ 900 گرمی آرین

شنیسل مرغ 900 گرمی آرین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌ پایتخت

سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی آوا‌‌پروتئین‌ پایتخت

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بازو ساده 900 گرمی بهین‌ پروتئین

بازو ساده 900 گرمی بهین‌ پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد