» محصولات » خواروبار » حبوبات
دسته بندی ها
فیلترها
 • گلستان
 • یک و یک
 • برتر
 • گلها
 • همدل
 • پمینا (کاله)
 • دالار (Dalar)
 • خوشنام
 • دریانی
 • نوبر سبز
 • نخود
 • لوبیا
 • عدس
 • دال عدس
 • ماش
 • لپه
 • باقلا
 • لیمو عمانی
 • نخود فرنگی
 • نخود و لوبیا
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
لیمو عمانی 200 گرمی Premium Quality

لیمو عمانی 200 گرمی Premium Quality

118000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گندم پوست کنده 900 گرمی Premium Quality

گندم پوست کنده 900 گرمی Premium Quality

72000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جو پرک 900 گرمی Premium Quality

جو پرک 900 گرمی Premium Quality

72000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماش 900 گرمی Premium Quality

ماش 900 گرمی Premium Quality

117000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دال عدس 900 گرمی Premium Quality

دال عدس 900 گرمی Premium Quality

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارزن 900 گرمی Premium Quality

ارزن 900 گرمی Premium Quality

31500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
باقلا سبز 900 گرمی Premium Quality

باقلا سبز 900 گرمی Premium Quality

504000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
باقلا زرد 900گرمی Premium Quality

باقلا زرد 900گرمی Premium Quality

112500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سفید 900 گرمی Premium Quality

لوبیا سفید 900 گرمی Premium Quality

126000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چشم بلبلی 900گرمی Premium Quality

لوبیا چشم بلبلی 900گرمی Premium Quality

117000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه 900 گرمی  Premium Quality

لپه 900 گرمی Premium Quality

144000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چیتی 900 گرمی Premium Quality

لوبیا چیتی 900 گرمی Premium Quality

162000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 900 گرمی Premium Quality

عدس 900 گرمی Premium Quality

117000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود 900 گرم خوشنام

نخود 900 گرم خوشنام

128000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا جیگری 900 گرم خوشنام

لوبیا جیگری 900 گرم خوشنام

132000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا قرمز کپسولی 900 گرم خوشنام

لوبیا قرمز کپسولی 900 گرم خوشنام

134000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارزن 900 گرم دریانی

ارزن 900 گرم دریانی

53000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 900 گرم دریانی

عدس 900 گرم دریانی

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه 900 گرم دریانی

لپه 900 گرم دریانی

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
باقلا لپه نوبر سبز

باقلا لپه نوبر سبز

149000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا قرمز کپسولی 900 گرمی برتر

لوبیا قرمز کپسولی 900 گرمی برتر

148000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لیمو عمانی 50 گرمی برتر

لیمو عمانی 50 گرمی برتر

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرک لیمو عمانی 50 گرمی برتر

پرک لیمو عمانی 50 گرمی برتر

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 850 گرمی یک و یک

عدس 850 گرمی یک و یک

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لیمو عمانی 150 گرمی همدل

لیمو عمانی 150 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه باقلا زرد 900 گرم همدل

لپه باقلا زرد 900 گرم همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سفید 700 گرم برتر

لوبیا سفید 700 گرم برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه 2.5 کیلویی برتر

لپه 2.5 کیلویی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چشم بلبلی 450 گرمی برتر

لوبیا چشم بلبلی 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چیتی 450 گرمی برتر

لوبیا چیتی 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماش 450 گرمی برتر

ماش 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دال عدس 450 گرمی برتر

دال عدس 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه تبریزی 450 گرمی برتر

لپه تبریزی 450 گرمی برتر

60900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود و لوبیا 450 گرمی برتر

نخود و لوبیا 450 گرمی برتر

56000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود 450 گرمی برتر

نخود 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود فرنگی 400 گرمی پمینا کاله

نخود فرنگی 400 گرمی پمینا کاله

56750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود و لوبیا 900 گرمی همدل

نخود و لوبیا 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود 900 گرمی همدل

نخود 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماش 900 گرمی همدل

ماش 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سفید 900 گرمی همدل

لوبیا سفید 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی همدل

لوبیا قرمز جگری 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چیتی 900 گرمی همدل

لوبیا چیتی 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دال عدس 900 گرمی همدل

دال عدس 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 900 گرمی همدل

عدس 900 گرمی همدل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چیتی 850 گرمی یک و یک

لوبیا چیتی 850 گرمی یک و یک

116000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سفید 850 گرمی یک و یک

لوبیا سفید 850 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا قرمز 850 گرمی یک و یک

لوبیا قرمز 850 گرمی یک و یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سفید 900 گرمی گلستان

لوبیا سفید 900 گرمی گلستان

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان

لوبیا قرمز 900 گرمی گلستان

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان

لوبیا چیتی 900 گرمی گلستان

119000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نخود 900 گرمی گلستان

نخود 900 گرمی گلستان

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه 900 گرمی گلستان

لپه 900 گرمی گلستان

59500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 900 گرمی گلستان

عدس 900 گرمی گلستان

99000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا قرمز دالار

لوبیا قرمز دالار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لیمو عمانی 300 گرمی برتر

لیمو عمانی 300 گرمی برتر

240000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لیمو عمانی 130 گرمی برتر

لیمو عمانی 130 گرمی برتر

149000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 2.5 کیلویی برتر

عدس 2.5 کیلویی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لپه باقلا سبز 450 گرمی برتر

لپه باقلا سبز 450 گرمی برتر

280000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
عدس 450 گرمی برتر

عدس 450 گرمی برتر

60900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لوبیا سفید 450 گرمی برتر

لوبیا سفید 450 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد